Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Buscar en el fons d'obres

Economicament

La Fundació Comunicació Gràfica necessita, per aconseguir els seus objectius fundacionals, constituir un fons d'arxiu i documental de peces i suports de disseny gràfic i comunicació visual en qualsevol dels seus àmbits de treball.

Aquest fons, que formarà part de l'Àrea del Disseny Gràfic i la Comunicació Visual del futur Centre del Disseny de Barcelona, ho aconsegueix bàsicament a través de donacions particulars i també gràcies a convenis amb institucions o associacions que disposen de material propi.

D'altra banda, com a entitat privada i sense ànim de lucre, la FCG necessita el patrocini i mecenatge d'institucions, empreses i particulars segons les fórmules de col·laboració que s'han predeterminat per al seu òptim rendiment.

 

COL·LABORACIONS ECONÒMIQUES

Qualsevol empresa o persona física o jurídica pot realitzar una aportació econòmica la FCG en forma de diners o, segons les necessitats de la Fundació, en forma de materials o serveis.

Aquestes entitats o persones físiques es denominen Sòcies Protectores en cas que abonin una quota regular anual fixada per la FCG, i Col·laboradores si les aportacions no són regulars o són en espècies.

Beneficis per als Socis Protectors

. Se'ls assigna un expert en investigació per localitzar i que estudiïn aquelles peces del seu patrimoni gràfic que puguin formar part del fons fundacional.

. Agraïment públic en la seva qualitat de Socis Protectors a través de les campanyes de publicitat i RRPP que desenvolupa la FCG.

. Menció com a Socis Protectors a les publicacions adequades.

. Publicitat institucional preferent en els suports de comunicació que la FCG utilitza per donar-se a conèixer.

. Aparició en la web de la FCG com a Soci Protector i enllaç a la seva pròpia web.

. Desgravació fiscal.

. Possibilitat de formar part de Consell de Mecenatge a proposta de la Junta de Patrons.


Beneficis per als Col·laboradors

. Agraïments públic en la seva qualitat de Col·laboradors a través de les campanyes de RRPP que desenvolupa la FCG . Menció dels Donants a les publicacions adequades.

. Menció dels Col·laboradors en la publicacions adequades.

. Aparició en la web de la FCG com Col·laboradors i enllaç a la seva pròpia web.

. Informació regular sobre les activitats de la FCG.

. Desgravació fiscal.

. Possibilitat de formar part del Consell de Mecenatge a proposta de la Junta de Patrons.

Per col·laborar amb la Fundació Comunicació Gràfica en aqueta modalitat, o proposar un marc de col·laboració a nivell particular, contactar amb info@lafundacio.org

© fundació comunicació gràfica
® el copyright de les obres és dels seus respectius autors